Paletzorg: Kwaliteitsmanagementsysteem
 
Paletzorg is een multidisciplinair samenwerkingsverband van zelfstandig ondernemende zorgverleners in Noord-Nederland. Het is een brede en veelkleurige groep zorgprofessionals en leveranciers van aanvullende diensten die enerzijds middels die samenwerking complexe zorgvragen en situaties aankunnen en anderzijds elkaar helpen bij hun zorgdienstverlening en andere relevante bedrijfsprocessen.
 
Paletzorg en haar leden willen graag goede zorg en diensten leveren en om dit te realiseren gebruiken wij het Paletzorg Kwaliteits Management Systeem (KMS).
 
Ons KMS is gebaseerd op HKZ (143:2010 nl) plus een aantal additionele kwaliteitsaspecten. KMS voldoet aan het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg, het Kwaliteitsdocument voor Verantwoorde Hulp bij het Huishouden, Kwaliteits-verbetering Sociaal Domein Friesland, de Kwaliteitseisen Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang en Paletzorg-leden voldoen aan Governancecode Zorg.
 
Vanwege de veelkleurigheid van Paletzorg heeft de Paletzorg Kwaliteitsnorm, naast een aantal basiseisen, separate kwaliteitseisen voor de verschillende types leden.
 
Van alle leden wordt jaarlijks gecontroleerd of men nog voldoet aan de Paletzorg Kwaliteitsnorm. Deze controle wordt uitgevoerd door een onafhankelijke Kwaliteitsfunctionaris. Deze controle is auditbaar en de resultaten van de controle zijn opvraagbaar. Ten teken van een succesvolle audit mag het lid het logo “Paletzorg Gecertificeerd” voeren. Het KMS bestaat uit een verzameling documenten, procedures en middelen, en is als geheel ook auditbaar.
 
Een samenvatting van de Paletzorg Kwaliteitsnorm vindt u hier. De betreffende documenten zijn op te vragen bij het bestuur en zijn voor onze leden toegankelijk via onze beveiligde online omgeving, de PaletzorgLedenBox. Een flyer over KMS vindt u hier.
 
Mocht u ons KMS willen inzien of er vragen over hebben, neem dan gerust contact op met het bestuur.