Kwaliteit
 
Paletzorg is een groep professionals en de Paletzorg-organisatie wil aantonen dat haar leden goede zorg en diensten leveren. Hiertoe hebben wij het Kwaliteits Management Systeem (KMS).
 
Ons Paletzorg KMS is o.a. gebaseerd op HKZ. Het bevat de kwaliteitsaspecten van HKZ 165:2018 Zorg & Welzijn, HKZ 129:2015 Geestelijke Gezondheidszorg, HKZ 143:2010 Kleine Organisaties, HKZ 123:2015 Algemeen Organisatiedeel en HKZ 118:2015 Gehandicaptenzorg.
 
Maar ons KMS bevat meer, omdat wij naast HKZ ook andere dingen belangrijk vinden. Met een audit-certificaat kan het Paletzorg-lid aantonen dat het voldoet aan één of meer van die HKZ-normen, aan NEN7510 (2017), aan ISO9001:2015 en/of dat de locaties voldoen aan kwaliteitsstandaarden.

 
Met het KMS kan het Paletzorg-lid ook aantonen dat het voldoet aan de eisen die gemeenten in Noord-Nederland stellen aan Jeugdzorg en WMO-zorgdienstverlening, zoals het Toetsingskader 2019 NMD WMO en Jeugdzorg, Kwaliteitsverbetering Sociaal Domein Friesland 2017 en het Drents Kwaliteitskader 2019. Ook kan ermee worden aangetoond dat het Paletzorg-lid voldoet aan het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022, het Kwaliteitsdocument voor Verantwoorde Hulp bij het Huishouden 2009, Onderbouwing HKZ-model 2008, de Kwaliteitseisen Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 2016 en de zeven principes van de Governancecode Zorg 2017.
 
Van alle leden wordt jaarlijks gecontroleerd of men nog voldoet aan de Paletzorg Kwaliteitsnorm. Deze controle wordt uitgevoerd door een onafhankelijke Kwaliteitsfunctionaris. Deze controle is auditbaar en de resultaten van de controle zijn opvraagbaar. Ten teken van een succesvolle audit mag het lid het logo "Paletzorg Gecertificeerd" voeren en plaatsen wij ze bij op onze website.
 
Onze onafhankelijke Kwaliteitsfunctionaris checkt ook lidmaatschap van relevante beroeps- of brancheorganisaties en certificeringen. Paletzorg-leden zijn bijvoorbeeld gecertificeerd met het Keurmerk ZZP'ers Zorg, SKJeugd, of BIG geregistreerd, en/of geregistreerd als Toegelaten Zorginstelling volgens de WTZi via het CIBG.
Kiwa beheert het
MijnKeurmerk

 
SKJeugd
 

 
Het CIBG beheert o.a.
het BIG-register
Alle zorgverleners binnen Paletzorg bieden goede zorg aan, in overeenstemming met de WKKGZ, de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg. Ook hanteren ze relevante richtlijnen en protocollen, zoals de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling inclusief KindCheck, de JGZ-richtlijnen, de GGZ-richtlijnen en/of protocollen of richtlijnen die zijn opgesteld in de lokale context, en doen aan verslaglegging van gebeurtenissen. Alle leden van Paletzorg voldoen bovendien aan de kwaliteitsnormen van Kleurzorg, een 'zwerm' waarin groepen als Paletzorg samen optrekken.
 
Door te voldoen aan de Paletzorg KMS norm toon je aan dat je een echte (zorg)professional bent.
 
De documenten van het Kwaliteits Management Systeem zijn op te vragen bij het bestuur en zijn voor onze leden toegankelijk via onze beveiligde online omgeving, de PaletzorgLedenBox.
 
Een flyer over ons KMS vindt u hier. Neem contact met ons op voor meer informatie over het Paletzorg Kwaliteits Management Systeem.

 
Een teken van kwaliteit